játékszabályzat

2020. augusztus 26.

A Lotus CNF Kft. (székhely: 1048 Budapest, Tenkefürdő utca 5., cégjegyzékszám: 01-09-209665, továbbiakban: Szervező) a magyarországi SHELL töltőállomások vásárlói számára országos „Motorozz Talmával!” nevű nyereményjátékot szervez (továbbiakban: Játék), amelyben a jelen szabályzat (továbbiakban: Játékszabályzat) 5. pontjában meghatározott személyek (vásárlók) (továbbiakban: Játékos) vehetnek részt.

A Lotus CNF Kft.  által szervezett  „Motorozz Talmával!” nevű nyereményjáték kapcsán a Shell Hungary Zrt.-t semmilyen felelősség nem terheli.

 

 

 1. A Játék időtartama:

A Játék 2020. szeptember 01. 00:00:00 órától – 2020. szeptember 31. 23:59:59 óráig tart. A vásárlásoknak és a pályázatok feltöltésének is a fenti időtartamban kell megtörténniük. A Játék időtartamától eltérő időben történt vásárlásokkal a Játékban nem lehet részt venni. Az ezen időszak előtt és után, illetve nem vagy nem megfelelően beküldött pályázatok érvénytelennek tekintendők, nem vesznek részt a Játékban. A pályázatok beérkezési időpontjának meghatározásául a Játék szerverére történő beérkezési időpont az irányadó.

 

 

 1. A Játék során az alábbi nyeremények kerülnek kisorsolásra:

a) Lotus Cleaning élménynap - motoros képzés 1 db (összesen 3 db)

b) Lotus Cleaning élménynap - páros pályamotorozás: 1 db (összesen 1 db)

 

5. A Játékban részt vevő személyek, részvételi jogosultság:

A játékban kizárólag azon személyek vehetnek részt Játékosként, akik az alábbi feltételeknek együttesen megfelelnek és nem tartoznak a 13. pont szerint a Játékból kizárt személyek körébe:

 

a) Magyarországon bejelentett állandó lakhellyel és érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött, cselekvőképes magyar állampolgár - természetes személy,

 

b) aki a Játék ideje alatt bármely Magyarországon megtalálható SHELL töltőállomáson egy vásárlás alkalmával legalább 1db, a Lotus CNF Kft. által forgalmazott Motoline terméket vásárol,

 

c) Rendelkezik saját, érvényes műszaki engedéllyel bíró motorkerékpárral,

 

d) a https://lotuscleaning.hu/blog/motorozz-talmaval.html weboldalon előbb megadja személyes adatait (teljes név, e-mail cím), majd a vásárlást igazoló blokk fényképét a Játékszabályzatban meghatározott módon feltölti a weboldalra a nyereményjáték időszaka alatt.

 

A Játékosoknak mindezek mellett meg kell felelniük a Játékszabályzatban írt valamennyi feltételnek. A Játékos a Pályázat elküldésével elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Játékszabályzatot.

 

6. A Játékban részt vevő termékek:

A Játékban csak a SHELL kúton megvásárolt MOTOLINE termékek vesznek részt.

Az érvényes részvétel feltétele az egy vásárlás alkalmával legalább 1 db MOTOLINE termék megvásárlása. A Játékban csak olyan blokkal lehet részt venni, melyen a megvásárolt MOTOLINE termék pontosan meg van nevezve.

 

 

  1. A Játékban való részvétel menete:
   1. Pályázat feltöltése a Weboldalon
   2. Ellenőrzés, sorsolás
   3. Nyertesek értesítése

 

 7.1 Pályázat:

Egy Játékos a fenti pontokban részletezettek szerinti vásárlásával a következő módon küldheti be Pályázatát a Játékra. A Weboldalon megadja az alábbi adatokat:

 

   • teljes név: a Játékos személyi igazolványába jegyzett vezeték- és keresztnév,

 

   • saját e-mail cím,

 

   • saját telefonszám,

 

   • a vásárlást igazoló blokk fotó feltöltése*,
   • nyeremény kiválasztása

 

   • a folyamat végén a Játékosnak el kell fogadnia / tudomásul kell vennie

 

- a jelen Játék Játékszabályzatát (ideértve a Játékszabályzat 12. pontjában foglalt adatkezelési tájékoztatót is),

 

*A blokk-képek feltöltésére vonatkozó szabályok:

 

• A feltöltött képek JPG, PNG vagy PDF formátumúak és képenként maximum 5 MB terjedelműek lehetnek.

 

• A blokkot teljes terjedelmében (az alábbiak figyelembe vétele mellett) kell lefotózni és egy képben beküldeni.

 

• Amennyiben egy képként nem lehetséges (például mert túl hosszú a blokk) úgy azt részletekben, de átfedésekkel, kell beküldeni.

 

• A blokk kép(ek) mindegyikének olvashatónak kell lennie.

 

• A blokk képek esetleges pótlására, módosítására (ha az homályos, nem a megadott adatokat tartalmazza vagy hiányos) a Játékosnak nincsen további lehetősége.

 

 

A Játékban csak és kizárólag a Weboldalon keresztül beérkező Pályázatok vehetnek részt, az egyéb internetes oldalakról beérkező Pályázatok érvénytelen beküldésnek minősülnek.

 

 

 1. 2 Általános információk a részvételt illetően:

• Egy vásárlást igazoló blokk adatai kizárólag egy érvényes Pályázatban küldhetők be, azaz egy vásárlást igazoló blokk adatait csak egyszer lehet felhasználni.

 

• Egy Játékos több Pályázattal is részt vehet a Játékban, amennyiben a Játék időtartama alatt többször vásárol, vásárlásonként legalább 1db MOTOLINE terméket bármily magyarországi SHELL töltőállomások egyikében, majd külön-külön Pályázatban elküldi az egyes vásárlások megfelelő adatait a 7.1 pontban leírtak szerint. Egy Pályázatban csak egy vásárlás adatai küldhetők be.

 

• Egy Játékos csak 1 ajándékot nyerhet.

 

• A Pályázat érvénytelen, amennyiben két vásárlás között nem telik el legalább 5 perc, azaz a vásárlásokat igazoló blokkokon szereplő időpont (óra, perc) minimum 5 perc különbséget kell, hogy mutasson (azok nem egyezhetnek meg).

 

• A Játék szempontjából ugyanazon blokknak számít, ha azon azonos az AP kód, a vásárlás dátuma és időpontja (óra, perc).

 

• Egy Játékos kizárólag egy e-mail címmel vehet részt a Játékban. Kizárható (akár a nyertességről történő értesítés kézhezvételét követően is) az a Játékos, aki eltérő adatokkal és/vagy egynél több e-mail címmel küld be Pályázatot a Játékra. Egy e-mail cím csak egy Játékos által adható meg érvényesen.

 

 

A vásárlást igazoló blokk eredeti példányát a nyereményjáték lezárulta után további 1 hónapig (2020. október 31.) meg kell őrizni, mert nyertesség esetén az eredeti vásárlási bizonylat bemutatása kötelező! Amennyiben a nyertes kéri, a blokkot visszakapja.

 

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben az eredeti blokkot nem mutatják be a Játékosok nyerés esetén, továbbá hibás AP kódokkal vagy nem valós adatokat beküldő Játékosokat időszakosan vagy véglegesen kizárja a Játékból. A beküldött AP kódok illetve eredeti blokkok elfogadhatóságával kapcsolatban, vagy bármely más felmerülő vitás esetben a Szervező döntése az irányadó.

 

A Játékban csak olyan vásárlások vehetnek részt, amelyekről a vásárlás során tételes blokk került kiállításra. A Játékban nem lehet részt venni a számlás vásárlásokkal, így az interneten keresztül történő vásárlásokkal sem.

 

A Pályázatbeküldést nem szükséges a vásárlás napján megtenni, azonban a sorsoláson csak a legkésőbb 2020. szeptember 30. 23:59:59 óráig beérkezett Pályázatok vesznek részt.

 

A beküldött Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (például: hiányzó vagy téves AP kód, vásárlási dátum és időpont, stb.) a Szervező érdekkörén kívül felmerülő technikai problémákért (például: az online rendszer meghibásodása) a Szervező a nyertesek felé semmiféle felelősséget nem vállalnak. Tájékoztatást kizárólag az info@lotuscleaning.eu e-mail címen keresztül kapnak.

 

 

8. Sorsolás:

Egy Játékos több Pályázat benyújtása esetén is csak 1 db nyereményt nyerhet a Játékban.

 

A sorsoláson csak az érvényes Pályázatok vesznek részt.

 

A sorsolásra 2020. október 5. napján 10:00 órakor egy véletlenszerűség elve alapján működő számítógépen programmal kerül sor, közjegyző jelenlétében.

A sorsolás alkalmával minden nyereményhez 1 fő pótnyertes kerül kisorsolásra.

 

9. Nyeremények:

A Játék teljes időtartama alatt az alábbi nyeremények nyerhetők meg

 

 9.1. Lotus Cleaning élménynap - motoros képzés: 3 x 1 db (összesen 3 db).

A motoros képzés során a Játékosoknak Talmácsi Gábor egy teljes napon át egy magyarországi versenypályán személyesen a következőben nyújt tanácsadást:

 • Vezetéstechnika
 • Motorbeállítás versenymérnökök bevonásával
 • A pálya optimális íveinek megmutatása
 • Komfortérzet növelése
 • Koncentráció fokozása
 • Fizikai felkészülés
 • Pszichológiai felkészülés

 

9.2. Lotus Cleaning élménynap - páros pályamotorozás:

A Játékos Talmácsi Gábor mögött ülve egy speciálisan erre a célra átalakított versenymotorral egy magyarországi versenypályán megtapasztalhatja a versenymotorozás élményét.

 

 

10. Nyeremények átadása, illetve átvétele:

A nyeremény átadását megelőzően a Szervező ellenőrzi a jelen Játékszabályban meghatározott feltételek fennállását. A Szervező/Lebonyolító a Játékos által megadott e-mail címen és vagy telefonon a nyeremény átvételéhez szükséges további adatok megküldésére a nyertes Játékosoknak a nyertességről szóló e-mail üzenet elküldésétől számított 7 napos jogvesztő határidő áll rendelkezésre.

 

Amennyiben az e-mail kiküldése a Lebonyolító számára egyértelmű módon sikertelen, vagy nem érkezik válasz e-mail a nyertes Játékostól, úgy a megadott 7 naptári napon belül, még két alkalommal emlékeztető e-mailt küld. Amennyiben a nyertes a Lebonyolító értesítéseire az első üzenet kiküldését követő 7 naptári napon belül nem reagál, úgy a nyerés ténye a nyertesre nézve jogvesztő, vagyis nem jogosult a továbbiakban a nyeremény átvételére. Ez esetben a Szervező jogosult a Lotus Cleaning élménynap - motoros képzés és a Lotus Cleaning élménynap - páros pályamotorozás esetében a sorrendben következő érvényes Pályázat beküldőjét, a kisorsolt tartaléknyertest értesíteni.

 

A beküldött személyes adatok, blokkok érvényességével kapcsolatban, vagy bármely más felmerülő vitás esetben a Szervező döntése az irányadó.

 

A nyeremények átvétele csak abban az esetben történhet meg, amennyiben a nyertes Játékos a nyeremény átvételekor személyesen bemutatta a nyertes eredeti blokkot is, illetve a nyertes személyazonosságát érvényes hivatalos fényképes okmányok bemutatásával igazolta.

 

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a hibás vagy nem valós Pályázatokat küldő, nem szabályosan, nem a Játék szellemével összeegyeztethető módon, illetve nem a megengedett eszközökkel részt vevő, és így a maga számára jogtalan előnyöket szerző (például több e-mail címmel vesz részt a Játékban, csapatban játszik, vagy nem a Játékban részt vevő termékek vásárlását igazoló blokkal pályázik stb.) Játékosokat időszakosan vagy véglegesen kizárja a Játékból, továbbá számukra a nyeremény átadását megtagadni jogosult. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és az nem vitatható.

 

A nem eredeti, megrongált, sérült, rosszul olvasható bizonylattal nem lehet részt venni a Játékban és az ezzel pályázó Játékos utólagosan kizárásra kerül. A blokkon egyértelműen beazonosíthatónak kell lennie a Pályázatban megadott adatok mindegyikének.

 

Amennyiben a nyertes személyét illetően vita keletkezik, úgy a nyeremény kérdésében, illetve a nyertes személyének meghatározásában a Szervező döntése végleges és nem vitatható.

 

A nyertesek kötelesek együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremények átadására a megfelelő határidőn belül sor kerüljön. Ennek érdekében a Szervező által kért adatokat a fentiekben foglaltaknak megfelelően meg kell küldenie. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és az nem vitatható.

A Szervező tartaléknyertest értesít, amennyiben a lenti feltételek közül a nyertes valamelyiket nem tudja teljesíteni. A tartaléknyertes is a fent leírtak szerint kerül kiértesítésre.

 

 

• A nyertes egyéb okból nem jogosult a nyereményére, például:

 

o nem rendelkezik magyarországi lakóhellyel

 

o eltérők a Pályázatban megadott adatok az eredeti vásárlási bizonylaton szereplő adatoktól

 

o nem szerepel rajta egy MOTOLINE termék

 

o a blokk nem igazolja egyértelműen a részt vevő termékek elnevezését

 

o stb.

 

A nyertes Játékos által átadott blokkot, illetve blokkokat a Szervező a nyeremény átadásakor visszajuttatja a Játékosnak, amennyiben ezt az igényét jelezte a Szervező felé.

 

A nyeremény átadására személyesen, a Szervező irodájában (Lotus CNF Kft.: 1048 Budapest, Tenkefürdő utca 5.) előzetesen egyeztetett időpontban kerül sor.

 

Amennyiben a nyertes Játékos nyereményét, a 10. pontban megjelölt határidőn belül nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

 

11. Adók és közterhek:

A nyereményekkel kapcsolatos bármely esetlegesen felmerülő egyéb adó és járulék megfizetését Szervező vállalja.

 

A nyeremény átvételével és használatával járó egyéb költségek a nyertest terhelik (pl. benzinköltség és érvényes felelősség biztosítás stb.).

 

A nyeremény átvételét követően a nyertes további követelést a Szervező felé nem támaszthat.

 

 

 

12. Adatkezelés, személyhez fűződő jogok:

A Szervező a Játékhoz kapcsolódóan, kizárólag a Játék lebonyolítása (szerződés teljesítése), a nyeremények átadása és a Szervező által fizetendő esetleges adók és más közterhek megfizetése céljából az alábbi adatokat kezeli:

 

• Pályázat feltöltése során: név, e-mail cím, telefonszám, vásárlás igazoló blokk fotója

 

• nyertesség esetén: név, e-mail cím, telefonszám

 

A beérkezett adatok bizalmasak, azokat kizárólag a Szervező kezelheti, a Játék hivatalos Játékszabályzatában (ideértve különösen a 12. pontot) foglaltaknak, valamint az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályi előírásoknak megfelelően.

 

A nyereményjáték során végzett adatkezelésekkel kapcsolatos kontakt adat:

 

e-mail cím: info@lotuscleaning.eu

 

A Játékos gondoskodik a Játék során használt adatainak (pl. személyes adatok) biztonságos használatáról és ennek keretében többek között megakadályozza, hogy ahhoz illetéktelen személyek hozzáférjenek. A Játékos haladéktalanul köteles tájékoztatni a Szervezőt, amennyiben ezen adatokkal kapcsolatban visszaélést tapasztal. Az ezzel kapcsolatos visszaélésekkel összefüggésben a felelősség a Játékost terheli. A Játékosok elfogadják, hogy a Játék használata során a Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséget vállalnak.

 

A Játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják a Játék hivatalos Játékszabályzatát (annak a személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezéseit is ideértve), valamint a következőket:

 

 

12.1. A nyereményjáték lebonyolításával kapcsolatos adatkezelés

A Játékban a személyes adatok felvétele a Játékos önkéntes hozzájárulásán, a 7. pontban felsorolt adatok kezelése a Játékos és a nyertes Játékos önkéntes hozzájárulásán és az általános adatvédelmi rendelet ((EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet; GDPR), az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv., a számvitelről szóló 2000. C. tv., valamint a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVIII. tv. alapján, alábbi feltételeknek megfelelően történik:

 

A Játékosok a Játékban való részvétellel tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataikat a Szervező az alábbiak szerint kezelje:

• A Pályázati lapon megadott és a Szervező által esetlegesen bekért további személyes adatait a Szervező a nyereményjáték lebonyolítása céljából (ideértve a Játékossal való kapcsolattartást és kommunikációt, valamint a nyeremények átadását is) a GDPR 6. cikk (1) b) pontja alapján, valamint a jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés érdekében (ideértve többek között a Játékos azonosítását, az adójogi és közterhekkel kapcsolatos kötelezettségek teljesítését), a jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően, a GDPR 6. cikk (1) c) pontja alapján kezeli.

• Amennyiben a Játékos hozzájárul, nyertesként történő kisorsolása esetén a Weboldalon a GDPR 6. cikk (1) a) pontja (hozzájárulás) alapján az érintett Játékos vezetéknevének kezdőbetűjét és keresztnevét, a nyerés tényét, a nyeremény megjelölése mellett nyilvánosságra hozza. A Játékos a hozzájárulását bármikor visszavonhatja a fenti e-mail címen. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

• Amennyiben a Játékos nem a fenti előírásoknak megfelelően küldi be a blokkról készült fényképet, így azon látszik a Játékos adatai a Játékban való részvételhez szükséges feltételek ellenőrzése céljából, a blokkról készült kép tekintetében meghatározott ideig tárolja, egyéb módon nem használja fel.

 

A személyes adatok megőrzési ideje: A nyertesként kisorsolt Játékosok adatait az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 202.§-a alapján a Szervező a részükre kiszolgáltatott nyereményeket terhelő adó megfizetését követő ötödik adóév végéig őrzi meg.

 

A Játékos a nyereményjátékban való részvételhez köteles valamennyi, a Pályázat során kötelezőként megjelölt adatot megadni, ellenkező esetben nem tud részt venni a játékban.

 

A Játék weboldalán használt cookie-kkal kapcsolatos tájékoztató a következő linken érhető el: https://lotuscleaning.hu/fontos-informaciok#adatkezelesi-tajekoztato-adatvedelmi-nyilatkozat -tájékoztató.

 

12.2. Felvétel készítése

A nyeremény átadásról és az eseményt is ideértve kép- illetve hangfelvétel is készülhet a Játékosokról.

 12.3. A Játékos adatkezelésekkel kapcsolatos jogai

A Játékos a fenti elérhetőségek bármelyikén bármikor jogosult az alábbiakban meghatározott jogait gyakorolni, valamint az adatkezelésekkel kapcsolatban felmerült kérdéseket feltenni:

 

• Hozzáférést kérni a személyes adataihoz (általánosságban úgy ismert, hogy: „a Játékos hozzáférési joga”). A Játékos jogosult a Szervező által kezelt személyes adatairól az adatkezelés jogszerűségének megállapítása és ellenőrzése céljából másolatot kapni és ellenőrizni, hogy az adatkezelést a Szervező jogszerűen végzi-e, valamint jogosult a GDPR-ban meghatározott további információkat tartalmazó tájékoztatást kapni.

 

• A Szervező által kezelt személyes adatai helyesbítését kérni. A Játékos jogosult a hiányos vagy pontatlan személyes adatai helyesbítésére, habár ilyen esetben az újonnan átadott adat hitelességének ellenőrzése szükséges lehet.

 

• A Szervező által kezelt személyes adatai törlését kérni. Ez feljogosítja a Játékost arra, hogy a Szervező törölje személyes adatait, amennyiben nincsen megfelelő ok a további kezelésükre. A Játékos abban az esetben is jogosult kérni személyes adatai törlését, amennyiben sikerrel tiltakozott személyes adatai kezelése ellen (lásd alább), amennyiben a Szervező az adatokat jogellenesen kezelte, vagy amennyiben a Szervező köteles személyes adatait törölni. A Szervező bizonyos esetekben jogosult megtagadni a törlési kérelem teljesítését, melyről a Játékos megfelelően tájékoztatásra kerül. Amennyiben a Játékos a nyereményjáték lebonyolítása során kéri a Játék lebonyolításához elengedhetetlenül szükséges adatai törlését, abban az esetben ezt a Szervező maradéktalanul teljesíti, de ennek eredményeképpen a Játékos kizárásra kerül a játékból, és esetleges nyereményre való jogosultságát is elveszti.

 

• Személyes adatai kezelésének korlátozását kérni, ha például a Szervező jogellenes adatkezelést folytat, és a Játékos nem szeretné, hogy az adatok törlésre kerüljenek, és inkább az adatok felhasználásának korlátozását kéri, vagy amikor a Játékos vitatja a Szervező által kezelt adatok pontosságát.

 

• A Szervező rendelkezésére bocsátott személyes adatai magának, vagy harmadik félnek való továbbítását kérni. A Játékos személyes adatait a Szervező részére vagy az általa választott harmadik fél részére tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban adja át. Fontos, hogy ez a jog csak a Játékos által a Szervező részére átadott adatokra vonatkozik.

 

• Bármelyik hozzájáruláson alapuló adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonni, amikor a Játékos személyes adatainak kezelése a Játékos hozzájárulásán alapszik. Fontos, hogy a hozzájárulás visszavonása a hozzájárulás visszavonása előtt végzett adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

 

• Közvetlenül a hatósághoz fordulni jogellenes adatkezelés esetén. Amennyiben a Játékos úgy véli, hogy a Szervező jogellenesen kezelte személyes adatait, a Szervező azt javasolja, hogy a Játékos a fenti elérhetőségek valamelyikén mindenképpen keresse meg a Szervező-t az ügy tisztázása, és mielőbbi békés rendezése végett. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, vagy a Játékos nem kívánna élni ezzel a lehetőséggel, akkor a Játékosnak - az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül - joga van ahhoz, hogy panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH), vagy másik, a Játékos szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerint illetékes más adatvédelmi hatóságnál. A Játékos jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat (a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik), és dönthet úgy, hogy az eljárást a lakcíme vagy lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt indítja meg. A NAIH elérhetőségi adatai a következők: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu weboldal: www.naih.hu.

 

Jelen Játék adatkezelője a Szervező.

A számviteli kötelezettségek teljesítése során a Lotus CNF Kft. (székhely: 1048 Budapest, Tenkefürdő utca 5.) az adatkezelő megbízásából adatfeldolgozóként jár el.

 

13. A Játékban nem vehetnek részt:

 

a) A Lotus CNF Kft. munkavállalói és vezető tisztségviselői, valamint ezek közeli hozzátartozói.

 

c) Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők munkavállalói és vezető tisztségviselői és azok közeli hozzátartozói.

 

d) Nem természetes személyek (vállalkozások).

 

 

14. Egyebek:

• A hirdetésekben a nyeremények képei csak illusztrációk. A Játék kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási/elírási hibákért sem a Szervező, sem alvállalkozóik nem vállalnak felelősséget.

 

• A nyeremények készpénzre nem válthatóak

 

• Az előírttól eltérő formátumú Pályázatok és vásárlási bizonylatok elbírálásának jogát a Szervező fenntartja.

 

• A Játékban a Játékosnak olyan e-mail címet és telefonszámot kell használnia, illetve megadnia, amin a Játék ideje alatt értesíthető nyertességéről, és a nyeremény átvétele érdekében szükséges további teendőiről. Ezen felelősség a Játékosé, ebből fakadó problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. A Játék időtartama alatti esetleges e-mail cím változással járó, valamint a Szervező érdekkörén kívüli, technikai okból felmerülő problémákért a felelősséget a Szervező nem vállalja.

 

• A Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy által tulajdonolt telefonszám és e-mail cím megadásával. Amennyiben nem saját maga által, tulajdonolt telefonszámot vagy e-mail címet vesz igénybe a Játékos, a Játék kezdete előtt kérje a jogosult hozzájárulását. A Játékkal kapcsolatos telefon és e-mail használat jogosultságából fakadó esetleges károkkal vagy vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint a megbízásából eljáró ügynökség mindennemű felelősségét teljes mértékben kizárja. A Játékos által szolgáltatott valótlan, hiányos, megtévesztő, illetve téves adatokból származó esetleges károkért vagy jogvitákért a Szervezőt, valamint Lebonyolítókat semminemű felelősség nem terheli.

 

• A részvételi szabályok bárminemű megsértése - akár a nyeremény átvételét követően is - a Játékból való kizárás következményét és esetleges jogi lépések megtételét vonja maga után. A Játékszabály megszegésével a Szervezőnek okozott kárért a Játékos teljes körű felelősséget vállal. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és az nem vitatható.

 

• Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (pl. számítógépes) manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

 

• Ha a Játékos a Pályázat beküldése közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

 

• A Szervező fenntartja a jogot, hogy előre nem látható okok miatt jelen Játékot megváltoztassa vagy visszavonja. Ez esetben e tényről tájékoztatást a Szervező a Weboldalon közzéteszi.

 

• Különösen jogosult a Szervező a Játék visszavonására vagy felfüggesztésére, továbbá a nyeremény megtagadására, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a Játékszabály megszegésének gyanúja merül fel, továbbá előre nem látott (vis maior) körülmények felmerülése esetén. A Szervező nem vállal felelősséget semmilyen vitás esetért azzal kapcsolatosan, hogy ki tekinthető nyertesnek, továbbá fenntartja a jogot, hogy visszatartsa a nyereményt mindaddig, amíg a felek az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket jogerősen és sikeresen le nem zárják. Amennyiben a Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Játékot, egyetlen érdekelt fél – ideértve a Játékosokat – sem jogosult kártérítés igénylésére vagy a Játék folytatásának kérésére.

 

• Szervező kizárja a felelősségét a Weboldal rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Weboldal nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve megszüntessék.

 

• A Szervező és a Lebonyolítók kizárják a felelősségüket minden, a Weboldalt, online felületeket, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások esetére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve a szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

 

• Szervező semmilyen felelősséget nem vállal, illetve mindennemű kártérítési igényt kizár a Pályázat beküldésével kapcsolatban esetlegesen felmerülő technikai hibákért (hardware vagy software-hibák, lassú számítógép vagy internetkapcsolat/elérhetőség, internet szolgáltatók hibája, szerver-, vagy szolgáltatói hiba, az internetes oldal bármely okból történő részbeni vagy teljes elérhetetlensége, hálózati túlterheltség, engedély nélküli emberi vagy nem emberi beavatkozás a Játékba, így különösen, de nem kizárólagosan jogosulatlan hamisítás, számítógép-kalózkodás, lopás, vírus) továbbá kizárnak minden kártalanítási, kártérítési igényt a Játék során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

 

• A weboldal optimális élményt asztali gépeken Google Chrome (63+ verzió), Mozilla Firefox (58+ verzió), Apple Safari (11+ verzió) böngészőkben nyújt. A weboldal használata mobil eszközökön Google Chrome (63+ verzió) vagy Apple Safari (11+ verzió) böngészőkkel javasolt.

 

• A Szervező fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a Játékosok a Weboldalon értesülhetnek.

 

• A Szervező valamennyi, a Játékkal kapcsolatban hozott döntése végleges, azokkal szemben fellebbezés, egyéb jogorvoslat, kártérítési vagy egyéb igény, vagy más egyéb jogi út kizárva.

 

Szervező a jelen szabályzat változásának jogát fenntartja.

 

Jelen Játékszabályzatra a magyar jogszabályok az irányadók és a Játékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

 

Lotus CNF Kft.

1048 Budapest, Tenkefürdő utca 5.

Szervező

Budapest, 2020. augusztus 31.

Ingyenes Szállítás

LOTUS Cleaning csomagod 18.000 Ft feletti vásárlás esetén ingyen szállítjuk házhoz

RÓLUNK

Információk

KÜLFÖLDI PARTNEREINK

Európában

100% elégedettségi garancia

Ha nem vagy elégedett az eredménnyel, kérdés nélkül visszafizetjük a termék árát!